Barn i behov av särskilt stöd

Vi har ett specialpedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på eleverna, ett målinriktat arbete och flexibla lösningar.

 

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

För att kunna nå målen behöver en del barn specialundervisning eller andra specialpedagogiska insatser, enskilt eller i grupp.

Viktigt med tidig upptäckt

Det är viktigt att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt. Det optimala är att ligga steget före så att ingen behöver uppleva ett misslyckande. Ett specialpedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på eleverna, ett målinriktat arbete och med flexibla lösningar är viktiga faktorer i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen samarbetar med arbetslaget och rektorn för att överblicka och organisera resursfördelningen.

Kontinuerlig utvärdering

Elever i behov av stöd inkluderas i den vanliga undervisningen. Mentorn gör en kartläggning med en analys av elevens förmågor. Efter det gör vi en plan för hur skolan på bästa sätt kan stödja eleven i sin utveckling.

Stödundervisningen är inte statisk, utan erbjuds i 8-12 veckors intervaller beroende av insats. Efter perioden utvärderar vi elevens utveckling och resultat för att visa om vi har satt in rätt åtgärder. Om inte så planerar vi andra möjliga åtgärder. Dokumentation sker av både mentor och specialfunktion.

 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017